Home » About us

About us

ระยองมาราธอนคืออะไร?

“ระยองมาราธอน” (Rayong Marathon) คือกิจกรรมการจัดงานแข่งขันของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) อบจ. ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย โดยใช้เส้นทางแข่งขันเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งนักวิ่งปอดเหล็กจะได้ชมความสวยงามของหาดของจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1 ของภาคตะวันออก ซึ่งประเภทที่ใช้แข่งขัน ประกอบด้วย

  • มาราธอน ชาย/หญิง 42 กิโลเมตร
  • ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
  • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (Fun Run 3 km., Micro 5 km.)

มาราธอน (42.1 กม.)
มาราธอน (42.1 กม.)
ฮาร์ฟ มาราธอน (21.1 กม.)
ฮาร์ฟ มาราธอน (21.1 กม.)
มินิ มาราธอน (10 กม.)
มินิ มาราธอน (10 กม.)