Home » About us

About us

ระยองมาราธอนคืออะไร?

“ระยองมาราธอน” (Rayong Marathon) คือกิจกรรมการจัดงานแข่งขันของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), สถานีรายงานบ้านเพ, สำนักงานเทศบาลตำบลเพ, สถานีตำรวจภูธรเพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย โดยใช้เส้นทางแข่งขันเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งนักวิ่งจะได้ชมความสวยงามของชายหาดจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1 ของภาคตะวันออก ซึ่งประเภทที่ใช้แข่งขัน ประกอบด้วย

  • มาราธอน ชาย/หญิง 42.195 กิโลเมตร
  • ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
  • มินิมาราธอน 10.55 กิโลเมตร
  • ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะใช้ในทางสาธารณะประโยชน์ อย่างที่ชมรมฯ ได้ปฏิบัติมา คือ การบริจาคให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, การช่วยเหลือทุนการศึกษานักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่, การบริจาคเพื่อบำรุงศาสนา เป็นต้น และส่วนหนึ่งจะใช้เพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกในชมรมฯ