Home » ระยองมาราธอน 2019 » กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์ สำหรับระยะ 42.195 km : 7 ชั่วโมง 30 นาที

กติกาการแข่งขัน

1. ข้อกำหนดอายุของนักวิ่งในแต่ละระยะการแข่งขัน

1.1 การแข่งขันระยะทาง 42.195 กิโลเมตรและ 21.1 กิโลเมตร ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

1.2 การแข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.55 กิโลเมตร ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

2. การแสดงตน นักวิ่งต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียน และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ

3. การจัดเวลา การแข่งขันจะใช้เวลา “Gun Time” ในการชี้วัดผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ

4. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

5. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน

• นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน
• กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที

6. การรับรางวัล

• นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว ณ จุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที
หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
• การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางด้วย

7. การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย

8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

9. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด