กติกาการรับสมัคร

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. การแบ่งรุ่นอายุผู้สมัครนับจากปีที่แข่งขัน ลบ ปีเกิด (เช่น ปี 2562 – 2544 = 18 ปี)

4. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน การแก้ไขข้อมูลการสมัครสามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยแจ้งผ่าน info@rayongmarathon.com เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร

5. หลังจากส่งแบบฟอร์มการสมัคร สามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ชำระเงินได้ที่ http://rayongmarathon.com/rmsearch.php โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน(หมายเลขพาสปอร์ต)ในการตรวจสอบ

6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครแจ้งอีเมล์ไว้ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ผู้สมัครควรตรวจสอบเมล์ตอบกลับใน “Junk mail” หรือ “เมล์ขยะ” ของท่านด้วย

7. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัคร ผ่านทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ หมายเลขบัญชี 223-0-38903-3 ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายสมศักดิ์ พูลสำเภา และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งเลขที่การสมัคร หรือ Booking ID ไปยัง info@rayongmarathon.com ภายในเวลาที่กำหนด 3 วันนับจากวันที่สมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

9. กรณีสมัครประเภททีม/ชมรม เฉพาะที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์ www.rayongmarathon.com เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร และส่งกลับมาทางอีเมล์ info@rayongmarathon.com ผู้จัดจะรับเฉพาะแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ฯ เท่านั้น และไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลัง และต้องส่งแบบฟอร์มก่อนวัน/เวลา ที่ประกาศปิดรับสมัครเท่านั้น โดยจะประกาศให้ทราบทันทีหลังจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว

11. ผู้จัดจะเปิดให้รับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ตามวันและเวลาดังนี้ ณ สนามจัดการแข่งขัน

• วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12:00 – 18:00 น.
• วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น.
ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน